Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatalában fogadta Peter Frank német szövetségi legfőbb ügyészt - fotókkal - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon a hiva­ta­lá­ban fogad­ta Peter Frank német szö­vet­sé­gi leg­főbb ügyészt. A felek között meg­lé­vő szo­ros mun­ka­kap­cso­lat része­ként lét­re­jött talál­ko­zó során a leg­főbb ügyé­szek bemu­tat­ták az ügyész­sé­ge­ik kor­rup­ció elle­nes tevé­keny­sé­gét. Dr. Polt Péter ismer­tet­te az un. „kiegé­szí­tő pót­ma­gán­vád” lénye­gét. A német és a magyar leg­főbb ügyész a ter­ro­riz­mus­sal kap­cso­la­tos gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tok­ról is véle­ményt cseréltek.

A mind­két fél által ered­mé­nyes­nek ítélt talál­ko­zó kere­té­ben Dr. Polt Péter és Peter Frank ismer­tet­te az ügyész­sé­ge­ik kor­rup­ció elle­nes tevé­keny­sé­gét. Ennek kap­csán mind­ket­ten kiemel­ték a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés szerepét.

A talál­ko­zón a magyar leg­főbb ügyész össze­fog­lal­ta azo­kat a fel­ada­to­kat, ame­lye­ket a Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény módo­sí­tá­sa révén lét­re­ho­zott új jog­in­téz­mény, az un. „kiegé­szí­tő pót­ma­gán­vád” kap­csán a jog­al­ko­tó az ügyész­ség­re rótt.

A német és a magyar leg­főbb ügyész a ter­ro­riz­mus­sal kap­cso­la­tos gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tok­ról is véle­ményt cseréltek.

A felek meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy szo­ros és kivá­ló a kap­cso­lat a két ország ügyé­szi szer­ve­ze­te között, rend­sze­re­sek a veze­tői szin­tű és szak­ér­tői talál­ko­zók, folya­ma­tos a jog­se­gé­lyi kap­cso­lat. A két ország ügyé­szei több közös nyo­mo­zó cso­port­ban is együttműködnek.