Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a Nadal Network Hálózatának elnöke - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gai mel­lett műkö­dő ügyész­sé­gek vagy azo­nos jog­ál­lá­sú intéz­mé­nyek Háló­za­ta (Nadal Net­work) 2024. május 27-28. között immár tizen­ötö­dik alka­lom­mal ült össze, idén Luxem­burg­ban. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész átvet­te a Háló­zat elnö­ki tiszt­sé­gét, miu­tán koráb­ban egy­han­gú­lag elnök­nek választották.

A 2009-ben élet­re hívott szer­ve­zet célja az Euró­pai Uni­ó­ban műkö­dő leg­fel­sőbb szin­tű ügyész­sé­gek veze­tői szá­má­ra lehe­tő­ség biz­to­sí­tá­sa a szak­mai tapasztalatcserére.

A magyar ügyész­sé­get az a meg­tisz­tel­te­tés érte, hogy Dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt válasz­tot­ták meg a Háló­zat elnö­ké­nek, aki a mos­ta­ni ülé­sen beje­len­tet­te, hogy 2025 máju­sá­ban a Leg­főbb Ügyész­ség látja ven­dé­gül Buda­pes­ten a Háló­zat tagjait.

Az elő­adá­sok közép­pont­já­ban az Euró­pai Ügyész­ség­gel való együtt­mű­kö­dés mel­lett, az elekt­ro­ni­kus ada­tok bün­te­tő ügyek­ben tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sá­nak jogi kér­dé­sei, vala­mint csa­lá­sok elle­ni küz­de­lem vol­tak. A részt­ve­vők az Euro­just műkö­dé­sét és ered­mé­nye­it is átte­kin­tet­ték. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elő­adá­sá­ban a magyar szek­ció kima­gas­ló­an ered­mé­nyes mun­ká­ját mutat­ta be az Eurojust-ban.

A kon­fe­ren­ci­án Dr. Polt Péter külön egyez­te­tett Laura Cod­ru­ta Köve­si asszonnyal, az Euró­pai Ügyész­ség főügyé­szé­vel. Mind­ket­ten ered­mé­nyes­nek érté­kel­ték a két szer­ve­zet - 2021 ápri­li­sá­ban mun­ka­meg­ál­la­po­dás­sal is meg­erő­sí­tett - szak­mai együtt­mű­kö­dé­sét. A meg­be­szé­lés során Dr. Polt Péter buda­pes­ti láto­ga­tás­ra hívta meg a főügyészt, aki a meg­hí­vást elfogadta.

A Háló­zat jövő évi ülé­sé­re invi­tá­ló, a magyar ügyész­sé­get bemu­ta­tó fil­mün­ket itt néz­he­tik meg: