Főoldal » Egyéb kategória » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész ausztriai hivatalos útjáról – Fotóval

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2019. már­ci­us 19-20. között - a szak­mai együtt­mű­kö­dés továb­bi bőví­té­se és elmé­lyí­té­se érde­ké­ben - hiva­ta­los úton vett részt Auszt­ri­á­ban.

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész tavaly janu­ár­ban láto­ga­tott hazánk­ba. A leg­főbb ügyé­szek akko­ri meg­be­szé­lé­sén – töb­bek között – szó esett a két ország­ban zajló jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­ról, és az ügyé­szi szer­ve­ze­tet érin­tő kihí­vá­sok­ról.

A láto­ga­tást viszo­noz­va, az oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra uta­zott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2019. már­ci­us 19-20. között Auszt­ri­á­ba.

A tanács­ko­zá­son a leg­főbb ügyé­szek tájé­koz­tat­ták egy­mást az ország­ha­tá­ro­kon átnyú­ló bűnö­zés és a bűn­ül­dö­zés aktu­á­lis hely­ze­té­ről, továb­bá meg­vi­tat­ták a jog­se­gély ügyek inté­zé­sé­nek tapasz­ta­la­ta­it is. A felek egyez­te­té­se érin­tet­te orszá­ga­ik jog­al­ko­tá­sá­nak és jog­al­kal­ma­zá­si gya­kor­la­tá­nak idő­sze­rű kér­dé­se­it, ille­tő­leg a magyar leg­főbb ügyész tájé­koz­ta­tást adott a 2018. júli­us 01. nap­ján hatály­ba lépett új magyar Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ről.

A hiva­ta­los út alkal­má­val Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a Bécsi Fel­lebb­vi­te­li Bíró­ság mel­lett műkö­dő Főügyész­sé­gen, vala­mint az Eisens­tad­ti Ügyész­sé­gen oszt­rák ügyész­sé­gi veze­tők­kel foly­ta­tott szak­mai meg­be­szé­lé­se­ket.

A láto­ga­tás során Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész talál­ko­zott a Bécsi Bün­te­tő­bí­ró­ság elnö­ké­vel, Mag. Fried­rich Forst­hu­ber úrral is.