Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés plenáris ülésén számolt be az ügyészség 2019-ben végzett munkájáról

Dr. Polt Péter a beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség – a tör­vé­nyek iránt elkö­te­le­zet­ten, magas szín­vo­na­lon dol­goz­va – elis­me­rés­re méltó ered­mé­nye­ket ért el 2019-ben.

Tavaly ősszel rend­ha­gyó módon – az írás­ban benyúj­tott ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­val egy­ide­jű­leg – a leg­főbb ügyész a kol­lé­gái felé vide­ó­üze­net­ben fog­lal­ta össze  az ügyész­ség előző évi tevékenységét.

A tel­jes ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/admin/2020/10/ogy_beszamolo_2019.pdf