Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész és Mohamed Shawky Ayad, az Egyiptomi Arab Köztársaság legfőbb ügyésze találkozójáról – fotókkal – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész novem­ber 8-án a hiva­ta­lá­ban fogad­ta Moha­med Shaw­ky Ayad urat, az Egyip­to­mi Arab Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyé­szét. A talál­ko­zó során a két leg­főbb ügyész együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást írt alá.

A meg­be­szé­lé­sen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész bemu­tat­ta egyip­to­mi kol­lé­gá­já­nak az ügyész­ség­nek a magyar jog­rend­szer­ben betöl­tött sze­re­pét, hatás­kö­re­it, alkot­má­nyos hely­ze­tét. Hang­sú­lyoz­ta a külön­bö­ző nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­kel foly­ta­tott, vala­mint a két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dés fon­tos­sá­gát.

A felek tár­gyal­tak a magyar és az egyip­to­mi ügyész­sé­gi kap­cso­la­tok továb­bi erő­sí­té­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről, ame­lyet mind­két fél fon­tos­nak tart. Dr. Polt Péter ennek során fel­ve­tet­te az egyip­to­mi kol­lé­gá­já­nak a magyar ügyész­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­va­ló­sult – a kiber­bű­nö­zés, a kor­rup­ció és a pénz­mo­sás elle­ni téma­kö­rök­re fókusz­á­ló – szak­jo­gá­szi kép­zés­ben való rész­vé­tel lehe­tő­sé­gét, amely­re a viet­ná­mi ügyé­szek sike­res magyar­or­szá­gi kép­zé­se szol­gál jó pél­da­ként.

A két ország ügyész­sé­ge közöt­ti együtt­mű­kö­dés fej­lesz­té­se érde­ké­ben, Dr. Polt Péter és Moha­med Shaw­ky Ayad együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást írt alá. A meg­ál­la­po­dás­ban a felek meg­erő­sí­tet­ték a nem­zet­kö­zi bűnö­zés elle­ni harc terén foly­ta­tott együtt­mű­kö­dé­sü­ket. Magyar­or­szág és Egyip­tom ügyész­sé­ge adat- és infor­má­ció­cse­ré­ben, a jog­se­gé­lyek elő­ké­szí­té­sé­ben és a szak­ér­tői szin­tű tár­gya­lá­sok szer­ve­zé­sé­ben is együtt­mű­kö­dik.

Az egyip­to­mi leg­főbb ügyész – a továb­bi hiva­ta­los prog­ram­ja kere­té­ben – Böször­mé­nyi­né dr. Kovács Kata­lin­nal, a Kúria elnök­he­lyet­te­sé­vel, dr. Sulyok Tamás­sal, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ké­vel, dr. Hende Csa­bá­val, az Ország­gyű­lés alel­nö­ké­vel, dr. Répás­sy Róbert par­la­men­ti állam­tit­kár­ral is meg­be­szé­lést foly­ta­tott, vala­mint a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen is láto­ga­tást tett.