Főoldal » Archív » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója az ügyészség 2014. évi tevékenységéről

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész tava­lyi évről szóló – a mai napon benyúj­tott – ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­já­ból kitű­nő­en, vál­to­zat­la­nul sta­bil, jó ered­mé­nye­ket mutat az ügyész­sé­gi munka. Az ügyész­ség tör­vé­nye­sen, az anya­gi igaz­ság szem előtt tar­tá­sá­val végzi fel­ada­ta­it.

Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 05.20.

A leg­főbb ügyész ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­ja (2014)