Főoldal » Archív » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész országgyűlési beszámolójáról

Közel felé­vel nőtt a bíró­ság elé állí­tá­sok száma, amely a lehe­tő leg­gyor­sabb fele­lős­ség­re vonást szol­gá­ló eljá­rás. 40 %-kal több magyar ügyet regiszt­rál­tak az Euro­just­nál. A koráb­bi­nál is aktí­vabb a magyar ügyész­ség nem­zet­kö­zi sze­rep­vál­la­lá­sa. Az ügyész­ség benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­nek a szer­ve­zet 2013. évi tevé­keny­sé­gé­ről szóló leg­főbb ügyé­szi beszámolót.

A Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.06.18..