Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész videókonferencián egyeztetett Laura Codruta Kövesi asszonnyal, az Európai Főügyészség főügyészével – A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész video­kon­fe­ren­ci­án egyez­te­tést tar­tott Laura Cod­ru­ta Köve­si asszonnyal, az Euró­pai Főügyész­ség főügyé­szé­vel, az Euró­pai Főügyész­ség és Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge közöt­ti együtt­mű­kö­dés­ről.

A tár­gya­lá­son elhang­zott, hogy mind­két fél elkö­te­le­zett a nyi­tott és ered­mé­nyes part­ner­ség iránt.

Az egyez­te­té­sen a két veze­tő meg­ál­la­po­dott abban, hogy hiva­ta­la­ik foly­tat­ják az együtt­mű­kö­dés rész­le­te­i­nek kidol­go­zá­sát, ame­lyet mun­ka­meg­ál­la­po­dás­ban fog­nak rög­zí­te­ni.