Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész videóüzenete az ügyészség 2020. évi tevékenységéről

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­nek az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját, amely­nek leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it vide­ó­üze­net­ben fog­lal­ta össze.

A 2020-as évet doku­men­tá­ló anyag egyik leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa, hogy a világ­jár­vány elle­né­re, a jogi és tech­ni­kai újí­tá­sok­nak köszön­he­tő­en, az ügyész­ség haté­ko­nyan műkö­dött. A 2020 már­ci­u­sá­ban beve­ze­tett veszély­hely­zet a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben fog­lal­tak­tól elté­rő eljá­rás­jo­gi sza­bá­lyo­kat hatá­ro­zott meg. Az ügyész­ség sze­re­pe rend­kí­vü­li módon fel­ér­té­ke­lő­dött, hiszen amel­lett, hogy a nyo­mo­zá­so­kat fel­ügyel­te és a vádat kép­vi­sel­te a bíró­ság előtt, az eljá­rá­sok gyors és jár­vány­ügyi szem­pont­ból minél keve­sebb koc­ká­za­tot jelen­tő módon való befe­je­zé­sét is segí­tet­te.

Az ada­tok azt mutat­ják, hogy a gyor­sabb eljá­rá­si for­mák jelen­tős mér­ték­ben, csak­nem 66 szá­za­lék­ra nőt­tek az előző évi­hez képest. Ez egye­bek mel­lett annak köszön­he­tő, hogy a Leg­főbb Ügyész­ség irány­mu­ta­tá­sa sze­rint min­den olyan ügy­ben, amely­ben ennek tör­vé­nyes fel­té­te­lei adot­tak, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra kel­lett indít­ványt tenni. A szá­mok bizo­nyít­ják ennek a meg­ol­dás­nak a sike­res­sé­gét, ugyan­is az összes vád­eme­lés csak­nem 72 szá­za­lé­ká­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett javas­la­tot az ügyész. Így keve­sebb az ügy­hát­ra­lék a bíró­sá­go­kon, az ügyész­ség pedig tart­ja a maga dik­tál­ta tem­pót.

A regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek szá­má­nak csök­ke­né­se 2020-ban is foly­ta­tó­dott, de olyan terü­le­tek is van­nak, ame­lyek­re a jövő­ben nagyobb figyel­met kell for­dí­ta­ni. Növe­ke­dett a szán­dé­kos befe­je­zett ember­ölé­sek és az ember­ölés kísér­le­tek száma. Tovább­ra is emel­ke­dik az ember­csem­pé­szet­tel össze­füg­gő ese­tek, illet­ve a tech­no­ló­gi­ai fej­lő­dés­sel kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó ügyek száma, mint pél­dá­ul a készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­höz kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek, a pénz­mo­sás, illet­ve az infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­tés­nek bűn­cse­lek­mé­nyei.

Az infor­má­ci­ós rend­sze­rek útján elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek egy­sé­ges keze­lé­sé­nek igé­nye az ügyész­ség szer­ve­ze­té­nek fej­lesz­té­sét is szük­sé­ges­sé tette. Ezért 2020-ban a Leg­főbb Ügyész­sé­gen a Kiemelt, Kor­rup­ci­ós és Szer­ve­zett Bűnö­zés Elle­ni Ügyek Főosz­tá­lyán belül lét­re­jött a Kiber­bű­nö­zés Elle­ni Osz­tály.

A jog­al­ko­tói aka­rat­tal össz­hang­ban, tovább­ra is kiemelt célja az ügyész­ség­nek a gaz­da­ság „kife­hé­rí­té­se”, így nagy figyel­met for­dít a költ­ség­ve­té­si csa­lá­sok fel­de­rí­té­sé­re. Bár csök­ken az ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek száma, tovább­ra is jel­lem­ző, hogy ezek az ese­tek szer­te­ága­zó­ak, bonyo­lult tény­be­li és jogi meg­íté­lé­sű­ek, és évről évre új elkö­ve­té­si for­mák jelent­kez­nek.

A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ikta­tott bün­te­tő­el­já­rá­sok szá­má­nak növe­ke­dé­se meg­állt, és kis­mér­ték­ben csök­kent 2020-ban.

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge kere­té­ben 2020-ban is kiemelt figyel­met szen­telt a kör­nye­zet védel­mé­nek, a kör­nye­zet­vé­del­mi, ter­mé­szet­vé­del­mi és állat­vé­del­mi ügyek­ben az intéz­ke­dé­sek száma több mint 43 szá­za­lék­kal emel­ke­dett az előző évi­hez képest. A gyermek- és ifjú­ság­vé­de­lem terü­le­tén az ügyész­ség által a gyám­hi­va­ta­lok­hoz benyúj­tott véde­lem­be vétel irán­ti ható­sá­gi eljá­rás­kez­de­mé­nye­zé­sek száma az előző évi­hez képest jelen­tő­sen, 22 szá­za­lék­kal, a távol­tar­tás irán­ti ügyek kap­csán tett figye­lem­fel­hí­vá­sok száma pedig csak­nem 18 szá­za­lék­kal emel­ke­dett.

A 2020-as év ügyész­sé­gi mun­ká­já­nak is szer­ves része volt a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­sek erő­sí­té­se. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész még a jár­vány miat­ti kor­lá­to­zá­sok beve­ze­té­se előtt, 2020 janu­ár­já­ban talál­ko­zott az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) főigaz­ga­tó­já­val, Ville Itala-val Buda­pes­ten. A két szer­ve­zet hagyo­má­nyo­san kivá­ló mun­ka­kap­cso­la­tát az uniós szer­ve­zet leg­fris­sebb ada­tai is alá­tá­maszt­ják. A 2020-as éves jelen­tés sze­rint a magyar ügyész­ség az uniós átla­got – ami 37 szá­za­lék – jelen­tő­sen meg­ha­la­dó mér­ték­ben, az OLAF által kez­de­mé­nye­zett ügyek 67 szá­za­lé­ká­ban emelt vádat 2016 és 2020 között. A sike­rek tovább­fej­lesz­té­se érde­ké­ben készü­lő együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás alá­írás előtt áll.

A tár­gyalt év ese­mé­nye, hogy meg­kez­dő­dött a szak­mai egyez­te­tés az Euró­pai Ügyész­ség­gel (EPPO). Ennek ered­mé­nye­ként idén tavasszal a magyar ügyész­ség a nem csat­la­ko­zott orszá­gok közül első­ként – és eddig egye­dü­li­ként – kötött köl­csö­nös elő­nyök­re épülő mun­ka­meg­ál­la­po­dást az EPPO-val, ezzel is kinyil­vá­nít­va az együtt­mű­kö­dé­si szán­dé­kát.

Az Ország­gyű­lés­nek benyúj­tott éves jelen­tés össze­fog­la­ló­já­ban és a vide­ó­üze­ne­té­ben a leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy bízik az Ország­gyű­lés­ben helyet fog­la­ló kép­vi­se­lők támo­ga­tá­sá­ban és abban, hogy párt­ál­lás­tól füg­get­le­nül abban érde­kel­tek, hogy a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás és benne az ügyész­ség a tör­vé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en, az igaz­ság kere­sé­se szel­le­mé­ben működ­jön.

 A 2020. évről szóló beszá­mo­ló a hon­la­pun­kon az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: 2020. évi ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló