Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész vietnámi látogatásáról – fotókkal – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Le Minh Tri leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra – a viet­ná­mi leg­főbb ügyész 2019. ápri­li­si magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­sa viszon­zá­sa­ként – Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2023. októ­ber 31. és novem­ber 5-e között hiva­ta­los láto­ga­tást tett Viet­nám­ban. Dr. Polt Péter és Le Minh Tri a tár­gya­lá­suk kere­té­ben a két ország ügyész­sé­ge közöt­ti együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás kiegé­szí­tő jegy­ző­köny­vét írták alá. Dr. Polt Pétert Viet­nám elnö­ke, Vo Van Thu­ong is fogad­ta, aki fon­tos lépés­ként érté­kel­te a viet­ná­mi ügyé­szek magyar­or­szá­gi tovább­kép­zé­sét.

A magyar és a viet­ná­mi leg­főbb ügyész 2010. júni­us 29. nap­ján, Buda­pes­ten, két­ol­da­lú meg­ál­la­po­dást kötött – töb­bek között – a szak­mai tapasz­ta­la­tok meg­osz­tá­sá­ról, továb­bá arról is, hogy az együtt­mű­kö­dést kiter­jesz­tik az ügyé­szek bűn­ül­dö­zé­si isme­re­te­i­nek javí­tá­sát szol­gá­ló tovább­kép­zé­sek­re.

A viet­ná­mi leg­főbb ügyész 2019. ápri­li­si buda­pes­ti tár­gya­lá­sa során a felek a tovább­kép­zés rész­le­te­i­ről írtak alá kiegé­szí­tő jegy­ző­köny­vet.

Ennek alap­ján a 2020/2021-es, vala­mint a 2021/2022-es tan­év­ben 10-10 viet­ná­mi ügyész szá­má­ra nyílt lehe­tő­ség magyar­or­szá­gi jogi poszt­gra­du­á­lis kép­zés­ben való rész­vé­tel­re.

A két­sze­mesz­te­res angol nyel­vű tovább­kép­zés – mely­nek intéz­mé­nyi hát­te­rét a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kará­nak Deák Ferenc Inté­ze­te biz­to­sí­tot­ta – a kiber­bű­nö­zés, a kor­rup­ció és pénz­mo­sás elle­ni isme­re­tek­re, ezen belül is az adott bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­re és meg­íté­lé­sé­re össz­pon­to­sí­tott.

A Leg­főbb Ügyész­ség – a tudo­má­nyos és kuta­tó­in­té­ze­tén, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­ze­ten keresz­tül – jelen­tős szak­mai segít­sé­get nyúj­tott a kép­zés­hez. A tan­terv kidol­go­zá­sa mel­lett, a magyar ügyé­szek és kuta­tók folya­ma­tos okta­tói tevé­keny­sé­get is ellát­tak.

A tapasz­ta­la­tok a kép­zés egy­ér­tel­mű sike­res­sé­gét iga­zol­ták. Erre is figye­lem­mel a magyar és a viet­ná­mi leg­főbb ügyész 2023. novem­ber 1-jén az együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás újabb kiegé­szí­tő jegy­ző­köny­vét írták alá. Ennek nyo­mán a követ­ke­ző két tan­év­ben továb­bi viet­ná­mi ügyész kol­lé­gák­nak nyí­lik lehe­tő­sé­ge a kép­zés­ben való rész­vé­tel­re.

Dr. Polt Pétert novem­ber 2-án Viet­nám elnö­ke, Vo Van Thu­ong is fogad­ta, aki külön kiemel­te a két nép barát­sá­gát, emlé­kez­te­tett arra, hogy immár öt éve, hogy stra­té­gi­ai part­ner­sé­gi szint­re emel­ked­tek a magyar-vietnámi kap­cso­la­tok, mél­tat­ta az ügyész­sé­ge­ik – dr. Polt Péter által is ered­mé­nyes­nek érté­kelt – együtt­mű­kö­dé­sét, vala­mint hang­sú­lyoz­ta, hogy nagyon fon­tos­nak tart­ja a viet­ná­mi ügyé­szek magyar­or­szá­gi tovább­kép­zé­sét.