Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter ünnepi beszéde a 2023. évi Ügyészség Napján

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ügyész­ség Napja tisz­te­le­té­re tar­tott ünnep­sé­gen köszön­töt­te a két dísz­ven­dé­get, Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyészt és Dr. Báná­ti Jánost, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra örö­kös tisz­te­let­be­li elnökét. 

Beszé­dé­ben kitért a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés és a az egyes hiva­tás­ren­dek közöt­ti har­mo­ni­kus szak­mai viszony fontosságára. 

Hang­sú­lyoz­ta, hogy a jog­al­kal­ma­zás jelen­le­gi vilá­guk­ban akkor tudja a fel­ada­tát ered­mé­nye­sen tel­je­sí­te­ni, ha az arra hiva­tott szer­ve­ze­tek már a vál­to­zá­sok bekö­vet­ke­zé­sét meg­elő­ző­en képe­sek azo­no­sí­ta­ni azok lehet­sé­ges irá­nyát, a tár­sa­dal­mi folya­ma­tok ered­mé­nye­i­re előre fel­ké­szül­nek, a nem kívá­na­tos  jelen­sé­gek­re pedig pre­ven­tív módon is reagálnak.