Főoldal » Hírek » Dr. Szalóki Zoltán a Fővárosi Főügyészség megbízott főügyésze

Miu­tán – a leg­főbb ügyész javas­la­tá­ra – Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök júli­us 8-ai hatállyal, hatá­ro­zat­lan időre kine­vez­te dr. Ibo­lya Tibor fővá­ro­si főügyészt bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes­sé, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész dr. Sza­ló­ki Zol­tán Heves megyei főügyészt bízta meg a Fővá­ro­si Főügyész­ség vezetésével.

Dr. Sza­ló­ki Zol­tán 1998 óta tagja az ügyész­ség­nek. Dr. Ibo­lya Tibor­hoz hason­ló­an, végig­jár­ta az ügyész­sé­gi „rang­lét­rát”: a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség­nél töl­tött fogal­ma­zói, tit­ká­ri és ügyé­szi évek­től, a Fővá­ro­si Főügyész­ség Kiemelt és Gaz­da­sá­gi Ügyek Osz­tá­lyán át, a XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség veze­tő ügyé­szi, majd pedig 2013-tól a Heves Megyei Főügyész­ség főügyé­szi pozíciójáig.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész veze­tői érte­kez­let kere­té­ben adta át dr. Sza­ló­ki Zol­tán fővá­ro­si főügyé­szi meg­bí­zó­le­ve­lét. Ugyan­ek­kor dr. Ibo­lya Tibor szim­bo­li­ku­san a főügyé­szi iro­dá­ja kul­csát nyúj­tot­ta át dr. Sza­ló­ki Zoltánnak.