Főoldal » Hírek » Drog hatása alatt vezetett Debrecen belvárosában egy hajdúsámsoni férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki­nek szer­ve­ze­té­ben kábí­tó hatá­sú szer volt a veze­tés során, és sze­mély­gép­ko­csi­val tolat­ni kez­dett egy jobb­ra kanya­ro­dást biz­to­sí­tó for­gal­mi sávban.

2020. szep­tem­ber 22. nap­ján, a késő esti órák­ban a vád­lott Deb­re­cen­ben egy gyors­ét­te­rem­ben volt, majd sze­mély­gép­ko­csi­val a kb. 5-6 km távol­ság­ra lévő deb­re­ce­ni laká­sá­ra akart menni.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek nap­ján a késő esti órák­ban derült idő volt, műkö­dött a köz­vi­lá­gí­tás és gyér volt a forgalom.

A vád­lott miu­tán elhagy­ta a gyors­ét­ter­met, egy köze­li útke­resz­te­ző­dés­ben a jár­mű­vel meg­állt a jobb­ra kanya­ro­dást biz­to­sí­tó for­gal­mi sáv­ban, majd meg­gon­dol­ta magát és hir­te­len tolat­ni kez­dett, ennek követ­kez­té­ben neki­üt­kö­zött a mögöt­te álló, garázs­me­net­ben köz­le­ke­dő helyi jára­tú autóbusznak.

A hely­szí­nen intéz­ke­dés alá vont férfi drog­teszt­je pozi­tív lett, majd a későb­bi­ek­ben tőle vett vér­min­ta alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a szer­ve­ze­té­ben a veze­tés­kor szin­te­ti­ku­san elő­ál­lí­tott kábí­tó hatá­sú anyag volt.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel több KRESZ sza­bályt is meg­sze­gett, amellyel bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést szab­jon ki.