Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Drog, pénz, és luxusautó egy dél-pesti dílernél – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki napi rend­sze­res­ség­gel adott el külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket Buda­pes­ten, első­sor­ban a dél-pesti régi­ó­ban.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021-től egé­szen az elfo­gá­sá­ig külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel, köz­tük amfe­ta­min­nal, koka­in­nal és mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett Buda­pes­ten. A dro­got a XX. kerü­le­ti laká­sán, vala­mint az ahhoz tar­to­zó terem­ga­rázs­ban tárol­ta, és elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en, külön­bö­ző hely­szí­ne­ken érté­ke­sí­tet­te a vásár­ló­i­nak.

A buda­pes­ti rend­őrök 2022. május 25-én csap­tak le a díler­re, kábí­tó­szer­ke­re­ső kutya segít­sé­gé­vel átvizs­gál­ták a férfi laká­sát, az ahhoz tar­to­zó terem­ga­rázst, vala­mint a jár­mű­ve­it. Ennek ered­mé­nye­ként 1,2 kilo­gramm mari­hu­á­nát, szin­tén több mint 1 kilo­gramm amfe­ta­mint, koka­int, vala­mint a kábítószer-kereskedelemmel össze­füg­gő esz­kö­zö­ket és a drog hígí­tá­sá­hoz hasz­nált anya­go­kat talál­tak. A nyo­mo­zók továb­bá nagy érté­kű jár­mű­ve­ket, így egy luxus­te­rep­já­rót és egy qua­dot, vala­mint több mint 1.000.000 forint kész­pénzt is lefog­lal­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-del-pest-dilere