Főoldal » Hírek » Drogériából lopott - vádemelés VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki komá­ro­mi dro­gé­ri­á­ból lopott rend­sze­res haszon­szer­zés végett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 16-án és 2020. augusz­tus 04-én ugyan­azon komá­ro­mi dro­gé­ri­á­ból lopott. Elő­ször két darab már­kás elekt­ro­mos borot­vát vitt el, eze­ket később 40 euró­ért érté­ke­sí­tet­te. A máso­dik eset­ben 3 darab par­fü­möt lopott.

Az elkö­ve­té­si érték össze­sen 60.495 forint, a lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

A férfi mind­két eset­ben a lopott ter­mé­ke­ket a puló­ve­re alá rej­tet­te, ezt kame­ra rögzítette.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki vád­lot­tal szem­ben, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak a megfizetésére.