Főoldal » Archív » Drogkereskedelem „családi vállalkozásban” – vádemelés egy lakiteleki apa és fia ellen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 59 éves laki­te­le­ki férfi és 36 éves fia ellen, akik 2015-ben az apa laki­te­le­ki tanyá­ján 312 tő indi­ai ken­dert ter­mesz­tet­tek azért, hogy mari­hu­á­ná­val kereskedjenek.

Az őster­me­lő laki­te­le­ki apa hosszú ideje növény­ter­mesz­tés­sel fog­lal­ko­zott a tanyá­ján, mely­be a fia is bese­gí­tett. A vád­lot­tak 2015. év ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy a nagy föld­te­rü­le­tű tanyán mari­hu­á­nát fog­nak ter­mesz­te­ni, amellyel keres­ked­ni fog­nak, hogy pénz­hez jus­sa­nak. Ehhez az apa Bécs­ben vásá­rolt 13 indi­ai kendermagot.

A vád­lot­tak a mago­kat 2015 feb­ru­ár­já­ban az ingat­lan egyik épü­le­té­ben elve­tet­ték, majd kló­noz­ni kezd­ték a kifej­lő­dő növé­nye­ket. Ennek ered­mé­nye­ként júni­us­ra már több mint 300 tő ken­de­rük volt, melyek szep­tem­ber­ben virá­goz­ni kezd­tek. Októ­ber köze­pén 25 tő növényt le is arat­tak és elkezd­ték fel­dol­goz­ni, hogy a dro­got for­ga­lom­ba hoz­has­sák. A mara­dék ara­tá­sát októ­ber végé­re ter­vez­te a drog­ke­res­ke­dő család.

A NAV pénz­ügy­őrei azon­ban 2015. októ­ber 14-én várat­la­nul jöve­dé­ki ellen­őr­zést tar­tot­tak az apa tanyá­ján és fel­fe­dez­ték a drog­ül­tet­vényt. A kiér­ke­ző rend­őrök a tanyán 270 tő indi­ai ken­der növényt és több mint 2,5 kg, mari­hu­á­nát tar­tal­ma­zó növé­nyi ágvég­ző­dést fog­lal­tak le. A rend­őrök a dro­gon kívül a ter­mesz­tés­hez és fel­dol­go­zás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, beren­de­zé­se­ket – pél­dá­ul fóli­át, ven­ti­lá­tort, lám­pát, mér­le­get és kesz­tyű­ket – is lefoglaltak.

A for­ga­lom­ba hoza­ta­li szán­dék­kal ter­mesz­tett, össze­sen 312 tő kan­na­bisz növény meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak több mint három­szo­ro­sa. A 36 éves vád­lott tanyá­ján is talál­tak dro­got, ráadá­sul a vize­let­vizs­gá­lat kimu­tat­ta, hogy a fia­ta­labb férfi speed-et és mari­hu­á­nát is fogyasztott.

A vád­lot­tak közül az apa lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt áll, míg fia sza­bad­lá­bon véde­ke­zik. A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tett­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za velük szem­ben. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 11. napján

Dr. Náná­si Lász­ló sk. főügyész

2016. 10. 11. Bács-Kiskun