Főoldal » Archív » Drogkereskedelem „családi vállalkozásban” – vádemelés egy mélykúti házaspár ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 41 éves mély­kú­ti férfi és 36 éves fele­sé­ge ellen, akik 2015 novem­be­re és 2016 feb­ru­ár­ja között Mély­kú­ton és Kis­kun­ha­la­son kábí­tó­szer­rel és design­er dro­gok­kal kereskedtek.

 A házas­pár férfi tagja 2015 novem­be­ré­ben dön­töt­te el, hogy drog­ke­res­ke­de­lem­ből fog rend­sze­res anya­gi hasz­not sze­rez­ni, amibe bevon­ta a fele­sé­gét is. A férj heten­te több alka­lom­mal egy isme­ret­len sze­mély­től sze­rez­te be a „kris­tály” és „her­bál” nevű kábí­tó­sze­re­ket és más dro­go­kat, ami­ért a bevé­tel meg­ha­tá­ro­zott részét vissza kel­lett osz­ta­nia az isme­ret­len szállítónak.

A meg­szer­zett dro­go­kat a férfi a fele­sé­gé­vel együtt pati­ka­mér­leg segít­sé­gé­vel por­ci­óz­ta ki kb. 0,08 gramm nagy­sá­gú cso­ma­gok­ba, „pak­kok­ba”. A „kris­tályt” 1.000 Ft/pakk, míg a „her­bált” 3-400 Ft/pakk áron árul­ták. A drog­ke­res­ke­dő házas­pár­nak ki is ala­kult egy 15 sze­mély­ből álló sta­bil vevő­kö­re, de ezen kívül kis­kun­ha­la­si kocs­mák­ban is árul­ták a sze­re­ket. Azért, hogy job­ban men­jen az „üzlet”, a vád­lot­tak rend­sze­re­sen zenés mulat­sá­go­kat is tar­tot­tak a mély­kú­ti lakásukon.

A férj utol­já­ra 2016. feb­ru­ár 12-én vett át „kris­tályt” és „her­bált” az isme­ret­len szál­lí­tó­tól, de ezt már nem tudta elad­ni. A rend­őrök ugyan­is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a drog­ke­res­ke­dő házas­pár laká­sán, mely­nek során 103 alu­fó­lia cso­mag fehér port, 10 alu­fó­lia cso­mag növé­nyi tör­me­lé­ket, egy pati­ka­mér­le­get és kész­pénzt fog­lal­tak le.

A vád­lot­tak­tól lefog­lalt kábí­tó­szer meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, míg a lefog­lalt design­er drog nem éri el a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát. A drog­ke­res­ke­de­lem­ből a vád­lot­tak leg­alább 92 ezer forint bevé­tel­re tet­tek szert.

A vád­lot­ta­kat a főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za velük szem­ben, bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.