Főoldal » Archív » Droglabort számolt fel a zalai rendőrség - előzetes letartóztatásban az elkövetők

A Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt tett indít­ványt annak a két huszon­éves zalai fia­tal­em­ber­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik a gyanú sze­rint lakó­há­zuk pad­lá­sán kísér­le­tez­tek amfe­ta­min házi­la­gos elő­ál­lí­tá­sá­val, a kész anyag hatá­sát magu­kon tesz­tel­ték, majd a kábí­tó­szert isme­ret­sé­gi körük­ben értékesítették.

A ház­ku­ta­tá­sok során a rend­őr­ség meg­ta­lált és lefog­lalt olyan vegyi anya­go­kat, tab­let­tá­kat, poro­kat, fecs­ken­dő­ket, digi­tá­lis mér­le­ge­ket, ame­lye­ket a gyanú sze­rint az elkö­ve­tők a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz hasz­nál­tak. Az elő­ze­tes igaz­ság­ügyi vegyész-szakértői véle­mény sze­rint a lefog­lalt anya­gok amfe­ta­mint tar­tal­maz­nak, amely kábí­tó­szer­nek minősül.

A két elkö­ve­tő lakó­he­lyén a rend­őrök külön­bö­ző fel­jegy­zé­se­ket és több mil­lió forint kész­pénzt talál­tak, és fel­me­rült annak a gya­nú­ja is, hogy az elkö­ve­tők érté­ke­sí­tik az álta­luk elő­ál­lí­tott kábítószert.

A Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság helyt adott az ügyé­szi indít­vány­nak, és a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt elren­del­te a két férfi elő­ze­tes letartóztatását.