Főoldal » Hírek » Drogok és gyógyszerek hatása alatt egy idős házaspár halálát okozta a fiatal járművezető - FOTÓKKAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze vádat emelt az ellen a 17 éves fiú ellen, aki a vád sze­rint 2020 augusz­tu­sá­ban meg­szö­kött a javí­tó­in­té­zet­ből, majd novem­ber­ben dro­gok és nyug­ta­tók hatá­sa alatt oko­zott tra­gi­kus köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet, mely­ben egy idős házas­pár mind­két tagja éle­tét vesztette.

A vád sze­rint a 17 éves fiú 2020. novem­ber 12-én éjjel Karancs­la­puj­tőn egy ház előtt bein­dí­tott egy rossz műsza­ki álla­pot­ban lévő, lapos gumi­ab­ron­csú sze­mély­gép­ko­csit, és azzal Sal­gó­tar­ján­ba indult.

A koráb­ban elfo­gyasz­tott pszi­cho­ak­tív anya­gok­tól és erős nyug­ta­tók­tól bódult álla­pot­ban vezet­te a jár­mű­vet, ami­vel haj­nal­ban álla­po­ta és veze­té­si járat­lan­sá­ga miatt a megye­szék­he­lyen egy par­ko­ló autó­nak ütkö­zött. 8 óra után pedig a 21. sz. főút Sal­gó­tar­ján lakott terü­le­tén kívül átve­ze­tő sza­ka­szán két ember halá­lát okoz­ta: egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ba a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó, egy­ben a ned­ves, csú­szós asz­falt­bur­ko­lat­hoz képest eltúl­zott, 110-115 km/h sebes­ség­gel haladt be, a záró­vo­na­lon áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba és ott fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött egy szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző, idős férfi által veze­tett személygépkocsival.

Az ütkö­zés követ­ke­zé­ben az idős férfi és a mel­let­te ülő fele­sé­ge a hely­szí­nen elhunyt, a vád­lott könnyeb­ben sérült, a jár­mű­vek súlyo­san megrongálódtak.

A bal­eset oka az volt, hogy a veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző fia­tal­ko­rú vád­lott a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható sze­rek befo­lyá­sa alatt a műszaki- és biz­ton­sá­gi köve­tel­mé­nyek­nek meg nem fele­lő jár­mű­vel a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve haladt.

A bal­eset után letar­tóz­ta­tás­ba vett fia­tal­ko­rú ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze halált okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­le miatt emelt vádat, mely­ben hosszú bör­tön­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Továb­bá indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a nyo­mo­zás során fel­me­rült 881.253,- Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A rend­őr­ség hely­szí­nen készí­tett fény­ké­pei az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-salgotarjani-halalos-baleset-okozoja