Főoldal » Hírek » Drogot is találtak egy Kiskunfélegyháza közelében elfogott román embercsempésznél - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt bíró­ság elé állí­tott egy román fér­fit. Az elkö­ve­tő 2021. decem­ber 16-án, egy kis­te­her­au­tó­val ember­te­len körül­mé­nyek között 24 afgán beván­dor­lót akart Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök Kis­kun­fél­egy­há­za kör­nyé­kén elfog­ták. A rend­őrök a vád­lott­nál amfe­ta­mint is talál­tak.

A vád sze­rint a román ember­csem­pész 2021. decem­ber 16-ára vir­ra­dó éjsza­ka egy román honos­sá­gú kis­te­her­au­tó­val a szerb-magyar határ köze­lé­be haj­tott. Itt fel­vett a jármű rak­te­ré­be 24 afgán mig­ránst - akik­ről tudta, hogy ille­gá­li­san, ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel lép­ték át a határt - majd Auszt­ria felé indult. Az áru­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott kis­te­her­au­tó rak­te­re azon­ban tel­je­sen zárt volt, abla­kai és ülé­sei nem vol­tak. A szel­lő­zés is rossz volt, ezért az uta­zás a rak­tér­be bezsú­folt embe­rek­nek komoly testi-lelki gyöt­rel­met oko­zott.

Mint­egy egy­órás út után a rend­őrök Kis­kun­fél­egy­há­za köze­lé­ben meg­ál­lí­tot­ták és elfog­ták az ember­csem­pészt, illet­ve a mig­rán­so­kat. Az egyen­ru­há­sok a vád­lott ruhá­za­tá­ból celo­fán­ba cso­ma­golt port is lefog­lal­tak, ami­ről a szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy amfe­ta­mint tar­tal­maz.

A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy az ember­csem­pész koráb­ban „spee­det” és „exta­syt” is fogyasz­tott.

A nyo­mo­zók a román ember­csem­pészt őri­zet­be vet­ték, majd a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát is. A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség 2022. már­ci­us 21-én bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és 3 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 7 év 4 hónap kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A bíró­ság a lefog­lalt dro­got elko­boz­ta.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész fel­leb­be­zett hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés és kiuta­sí­tás kisza­bá­sa végett.