Főoldal » Hírek » Drogtanyát működtetett a dél-hevesi térségben egy pár - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő fér­fi­val és nővel szem­ben, akik a vád sze­rint fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sük hatá­lya alatt, til­tott pszi­cho­ak­tív anya­gok rend­sze­res eladá­sá­ból tar­tot­ták fenn magu­kat Hevesen.

A vád sze­rint az élet­tár­sak mun­kát nem vál­lal­tak, egyet­len legá­lis jöve­del­mük a havi 22.800 Ft össze­gű fog­lal­ko­zást helyet­te­sí­tő támo­ga­tás volt, mely­nek kiegé­szí­té­se érde­ké­ben 2020 nya­rán elha­tá­roz­ták, hogy heve­si laká­su­kon ille­gá­lis drog­ke­res­ke­dést nyit­nak. A kábí­tó hatá­sú anya­gok áru­sí­tá­sá­ban mind­ket­ten részt vál­lal­tak, oly módon, hogy az etil-hexedront tar­tal­ma­zó ún. új pszi­cho­ak­tív anya­got „pak­kok­ba” cso­ma­gol­ták, majd azt a házuk­nál sze­mé­lye­sen meg­je­le­nő vevők­nek nap­köz­ben, ada­gon­ként 500 Ft-ért árul­ták. Üzlet­po­li­ti­ká­juk alap­ján a vétel­árat este nyolc óra után 1.000 Ft-ra emel­ték, így néhány hónap alatt leg­alább 454.000 Ft bevé­tel­re tud­tak szert tenni.

2020. októ­ber 4-én a rend­őr­ség egy köz­úti ellen­őr­zés során a vád­lot­tak­tól gép­ko­csi­val távo­zó vevők­nél a fris­sen vásá­rolt dro­got meg­ta­lál­ták. A tet­ten ért fogyasz­tók a kihall­ga­tá­suk során elmond­ták, hogy a fehér port a pár nőtag­já­tól vásá­rol­ták. A nyo­mo­zó ható­ság ház­ku­ta­tást tar­tott a heve­si lakás­ban, majd őri­zet­be vette az asszonyt, aki hama­ro­san letar­tóz­ta­tás­ba került. Az élet­tár­sát ugyan­ak­kor ez nem tar­tot­ta vissza attól, hogy az ille­gá­lis drog­ke­res­ke­dést tovább foly­tas­sa, mind­ad­dig, amíg egy októ­ber 31-én tar­tott újabb ház­ku­ta­tást köve­tő­en ő is őri­zet­be, majd letar­tóz­ta­tás­ba nem került.

Ezt meg­elő­ző­en a férfi – párja őri­zet­be véte­lét köve­tő­en – a lakó­he­lyü­kön fel­ke­res­te a nőre ter­he­lő val­lo­mást tevő két vásár­ló­ját, akik­nek egyi­két azzal fenye­get­te meg, hogy a gép­ko­csi­ja után köti és végig­húz­za őt az utcán, ha nem vonja vissza koráb­bi nyilatkozatát.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként, keres­ke­dés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja a bün­te­tett elő­éle­tű élet­tár­sa­kat, emel­lett a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt is vádat emelt. Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők­kel szem­ben a mér­té­kes indít­vá­nyá­ban főbün­te­té­sül négy és fél, illet­ve hat év idő­tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lot­tak koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se­i­nek a végrehajtását.