Főoldal » Hírek » Dubaiba tartott a körözött embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a hol­land állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki az álta­la bérelt sze­mély­au­tó­ba a déli határ köze­lé­ben több határ­sér­tőt vett fel, majd őket az osztrák-magyar határ­hoz szál­lí­tot­ta. Cse­lek­mé­nyét egy nem­zet­kö­zi­leg szer­ve­zett, több ország­ban műkö­dő, Hol­lan­di­á­ból irá­nyí­tott bűnö­zői cso­port tag­ja­ként, meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­sok sze­rint való­sí­tot­ta meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a hol­land állam­pol­gár csat­la­ko­zott egy hosszabb időre szer­ve­zett, hie­rar­chi­ku­san fel­épü­lő és kons­pi­ra­tí­van műkö­dő cso­port­hoz, amely Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san belé­pő mig­ráns sze­mé­lyek szál­lí­tá­sát szer­vez­te és haj­tot­ta végre. A férfi és a cse­lek­mény­ben részt vevő tár­sai 2021 május­ban érkez­tek Buda­pest­re. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott, meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sa sze­rint, gép­jár­mű­vet bérelt, majd a magyar-szerb határ köze­lé­ben fel­vet­te a Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belé­pett sze­mé­lye­ket és őket haszon remé­nyé­ben Auszt­ri­á­ba szállította.

A bűnö­zői cso­port tevé­keny­sé­gé­nek fel­tá­rá­sá­ra holland–magyar közös nyo­mo­zó cso­port jött létre, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Nem­zet­kö­zi Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tály Ille­gá­lis Mig­rá­ció Elle­ni Osz­tály rész­vé­te­lé­vel. A közös nyo­mo­zó cso­port ered­mé­nyes mun­ká­ja révén a bűn­szer­ve­zet több tagja, így a gya­nú­sí­tott is azo­no­sí­tás­ra került. Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bíró­ság ápri­lis­ban euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, amely alap­ján az éppen Duba­i­ba tartó gépre igyek­vő gya­nú­sí­tot­tat a Frank­furt Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren elfog­ták. A gya­nú­sí­tot­tat Magyar­or­szág­ra tör­té­nő átadá­sát köve­tő­en őri­zet­be vették.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a fér­fi­val szem­ben, mert a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­ga és a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye. Ezen kívül a cse­lek­mény jel­le­gé­ből, a szer­ve­zett elkö­ve­tés­ből adó­dó­an meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. Végül mivel Hol­lan­di­á­ban már több­ször volt bün­tet­ve és jelen cse­lek­mé­nyét haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­te el, ezért letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a nyo­mo­zá­si bíró a mai napon fog dönteni.