Főoldal » Hírek » Dühében durván bántalmazta nevelt kisfiát, mert biciklizni indult anélkül hogy szólt volna - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 42 éves  mező­ke­resz­te­si fér­fi­val szem­ben, aki az enge­dé­lye nél­kül kerék­pá­roz­ni indu­ló nevelt fiát fegyel­mez­ve, úgy meg­ütöt­te a gyer­me­ket, hogy a fején megsérült.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2019. júli­us 15-én dél­után, Mező­ke­resz­tes bel­te­rü­le­tén kerék­pár­ral a 8 éves nevelt fia után indult, aki az enge­dé­lye nél­kül ment el ott­hon­ról bicik­liz­ni. Mikor a férfi utol­ér­te a gyer­me­ket fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg. Ennek a sér­tett ele­get tett, vissza­for­dult és a kerék­pár­ját tolva, a vád­lott kísé­re­té­ben haza­fe­lé indult. Útköz­ben a vád­lott a kerék­párt toló sér­tet­tet dühé­ben, egy alka­lom­mal tenyér­rel olyan erő­vel tar­kón ütöt­te, hogy a gyer­mek feje elő­re­bu­kott és a kerék­pár kor­má­nyá­nak ütődött.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tett a hom­lo­kán és az orrán 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dás­sal és hor­zso­lás­sal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.