Főoldal » Hírek » Dühében késsel vagdosta a kerékpár gumiabroncsát - Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint Toko­don ittas álla­pot­ban, dühé­ben meg­vag­dos­ta az őt bosszan­tó gye­re­kek kerék­pár­já­nak gumi­ab­ron­csát.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fér­fit 2021. ápri­lis 11-én gye­re­kek her­gel­ték, bosszan­tot­ták. Az ittas vád­lott 16 óra körü­li idő­pont­ban kiment a toko­di lakó­he­lye előtt lévő köz­te­rü­let­re, hogy ren­dez­ze a nézet­el­té­ré­sét a gye­re­kek­kel. Dühé­ben elő­vet­te a 15 cm pen­gé­jű kését és az egyik gyer­mek kerék­pár­já­nak a gumi­ab­ron­csát elkezd­te vag­dos­ni a kés­sel miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy taka­rod­ja­tok innen.

A gye­re­kek a férfi maga­tar­tá­sa miatt nagyon meg­ré­mül­tek, kia­bál­va elsza­lad­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.