Főoldal » Hírek » Dühében kőkeresztet rongált a férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség val­lá­si tisz­te­let tár­gya meg­sem­mi­sí­té­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki össze­ve­szett barát­nő­jé­vel, majd hogy indu­la­tát leve­zes­se, egy Tikos köze­lé­ben lévő keresz­tet ledön­tött talapzatáról.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 novem­be­ré­ben tele­fo­non keresz­tül vesze­ke­dett barát­nő­jé­vel, ami után fel­dúlt álla­pot­ban autó­ba ült.

A férfi a 7-es főút felé köz­le­ke­dett, ami­kor meg­állt a Tikos­hoz köze­li, magán­tu­laj­don­ban lévő, több, mint 100 éves fel­újí­tott kőke­reszt­nél. A dühös vád­lott a szo­bor­hoz ment, mind­két kezé­vel elkezd­te ütni a keresz­tet, majd letol­ta talapzatáról.

A homok­kő­ből készült kereszt a föld­re érve több darab­ra tört, ezért nem lehet helyreállítani.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 600.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő ter­helt­tel szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szín meg­te­kin­té­se­kor készítette.