Főoldal » Hírek » Dühében lekapcsolta az áramot barátnője házában - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki barát­nő­je és annak apja sérel­mé­re köve­tett el bűncselekményeket. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a sér­tett lányá­nak a barát­ja volt. A fiú 2022. júli­us 8-án a sér­tett kör­nyei házá­ban volt a lánnyal addig, amíg a lány apja han­gos vesze­ke­dés miatt el nem küld­te onnan. A ház­ból távo­zá­sát köve­ző­en az elkö­ve­tő meg­állt a ház előtt, és meg­ve­rés­sel fenye­get­te sértettet.

Az ittas elkö­ve­tő 2022. júli­us 11-én, éjjel meg­je­lent a sér­tett házá­nál, ahol ordi­bál­va szit­ko­zó­dott, továb­bá meg­ölés­sel fenye­get­te sér­tet­tet és csa­lád­ját. Ezután a 120 cm magas­sá­gú kert­ka­put kinyi­tot­ta, a kert­be bement, és a kert­ben elhe­lye­zett kap­cso­ló­szek­rény­be benyúl­va lekap­csol­ta az áramot.

A férfi  a 15. élet­évet betöl­tött barát­nő­jé­ről annak bele­egye­zé­se nél­kül por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt készí­tett, ame­lyet inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül elkül­dött három másik sze­mély­nek azért, hogy így bírja rá a barát­nő­jét, hogy vissza­ír­jon neki.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­val szem­ben magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­ge, gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, és álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy, maga­tar­tá­si sza­bály­ként  írja elő, hogy a pró­ba­idő alatt léte­sít­sen mun­ka­vi­szonyt, ennek hiá­nyá­ban vegye fel a kap­cso­la­tot az álla­mi fog­lal­koz­ta­tá­si szerv­vel, vagy a helyi önkor­mány­zat­nál köz­fog­lal­koz­ta­tás­ra jelent­kez­zen, vala­mint vegyen részt a párt­fo­gó fel­ügye­lő által szer­ve­zett indu­lat­ke­ze­lé­si tré­nin­gen, közös­sé­gi fog­lal­koz­ta­tó­já­nak prog­ram­ja sze­rin­ti más fog­lal­ko­zá­son, vala­mint vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a fiú lekap­csol­ta az áramot.