Főoldal » Archív » Dühében verte szét a szobrot egy férfi Komáromban - fotókkal

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly Komá­rom­ban kala­páccsal és beton­vas rúd­dal meg­ron­gált egy szob­rot, mellyel több mil­li­ós kárt okozott.

A férfi 2018. augusz­tus 18-án, Komá­rom­ban sétál­va, hir­te­len düh­ki­tö­ré­se miatt egy tér­kő­da­ra­bot az egyik lot­tó­zó biz­ton­sá­gi üveg­gel ellá­tott bejá­ra­ti ajta­já­nak dobott, mely­nek követ­kez­té­ben az üveg bere­pedt. A vád­lott 155.575 forint kárt okozott.

A férfi 2018. augusz­tus 24-én késő este, Komá­rom­ban, magán­éle­ti prob­lé­mái miatt indu­la­tos lett, ezért az egyik temp­lom előt­ti téren a 106 cm hosszú­sá­gú beton­vas rúd­dal, vala­mint a kala­páccsal a tömör mész­kő­ből készült, tel­jes ala­kos emlék­szob­rot ütni kezd­te, mely­nek követ­kez­té­ben a szo­bor jobb arc­fe­le, kéz­fe­jei, palást­já­nak szé­lei letör­tek. A vád­lott a ron­gá­lás­sal 8.610.600 forint kárt okozott.

A férfi 2018. augusz­tus 27-én dél­előtt, az ott­ho­ná­ból – egy beton­va­sat a kezé­ben tart­va – kiro­hant az utcá­ra, és a szem­ben lévő csa­lá­di ház két­szár­nyas abla­kát, illet­ve a műanyag redőnyt a beton­vas­sal ütni kezd­te, mely­nek követ­kez­té­ben a redőny besza­kadt, a hőszi­ge­telt ablak­üveg betört, a fém ablak­pár­kány, vala­mint az alat­ta lévő vako­lat meg­sé­rült. A vád­lott a tulaj­do­nos­nak 34.220 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő – beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben nem kizárt és nem is kor­lá­to­zott – fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által a ron­gá­lást köve­tő­en készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/varosszerte-rongalt#9