Főoldal » Archív » Dühös lett a szomszéd által felszerelt kamera miatt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­ge, továb­bá köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki dühé­ben, itta­san, idős szom­széd­ja bejá­ra­ti ajta­ját össze­tör­te, majd később a kór­há­zi ellá­tá­sa során a szak­ápo­ló­ra is rátámadt.

A 44 éves kecs­ke­mé­ti férfi 2018. feb­ru­ár 11-én dél­előtt egy kecs­ke­mé­ti tár­sas­ház utcá­ra néző nyi­tott folyo­só­ján szit­ko­zód­va, kia­bál­va az ott­hon tar­tóz­ko­dó idős szom­széd­asszo­nya bejá­ra­ti ajta­ját ütle­gel­ni kezd­te és köve­tel­te, hogy jöj­jön ki a lakás­ból. Az ajtó rán­ga­tá­sa, ütle­ge­lé­se követ­kez­té­ben a bejá­ra­ti ajtó­tok eltört, az ajtó­lap­ból egy darab kitört, az ajtó zár­ha­tat­lan­ná vált. A vád­lott a szán­dé­kos ron­gá­lás­sal 88 ezer forint kárt oko­zott szom­széd­já­nak. A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A vád­lott dühét az vál­tot­ta ki, hogy az asszony fia előző hónap­ban biz­ton­sá­gi kame­rát sze­rel­te­tett fel a lakás­ba és az erkély­re is, a kame­ra pedig 2018. feb­ru­ár 3-án rög­zí­tet­te, ahogy a tár­sas­ház hátsó részén lévő par­ko­ló­ban vala­ki több ott par­ko­ló gép­jár­mű kere­két kiszúrta.

Az idős szom­széd a tör­tén­te­ket köve­tő­en félel­mé­ben elhagy­ta ott­ho­nát, oda azóta sem mert visszaköltözni.

A hely­szín­re érke­zett jár­őrök az ittas fér­fit elő­ál­lí­tot­ták, majd álla­po­ta miatt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A vád­lott a kór­ház­ban az őt ellá­tó szak­ápo­ló­ra támadt, nya­kát hir­te­len meg­ra­gad­va nagy erő­vel szo­rí­ta­ni kezd­te. A szak­ápo­ló a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló nyaki zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, továb­bá köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.