Főoldal » Hírek » Duplájára emelték a hajléktalant bántalmazó férfi büntetését – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi órá­kon keresz­tül bán­tal­maz­ta ismerősét.

A jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a haj­lék­ta­lan, ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­ak 2022. novem­ber 11-én az éjsza­kát egy szé­kes­fe­hér­vá­ri önki­szol­gá­ló moso­dá­ban töl­töt­ték. Ennek során a vád­lott több mint 7 órán keresz­tül folya­ma­to­san bán­tal­maz­ta, meg­aláz­ta a sér­tet­tet. Több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, leköp­te, kés­sel meg­vág­ta a nya­kát, az arcát, arca-nyaka irá­nyá­ba soro­za­to­san szúró-kaszáló moz­du­la­to­kat tett. A férfi a sér­tet­től elvett 2 db öngyúj­tót, 1 db kar­órát, vala­mint vágott dohányt.

A sér­tett sérü­lé­sei 8 napon belül gyó­gyul­tak, azon­ban a nyak táma­dá­sa kés­sel alkal­mas halá­los sérü­lés oko­zá­sá­ra is. A vád­lott a cse­lek­mé­nyét – amit 2 db kame­ra is rög­zí­tett – csak akkor hagy­ta abba, ami­kor a hely­szín­re biz­ton­sá­gi őr érkezett. 

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és rab­lás bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­te­tés két­har­mad részé­nek kitöl­té­sét köve­tő napon fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész, a vád­lott, és a védő is fellebbezett.

A Győri Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett íté­le­té­ben egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val. A vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­te, és rab­lás bűn­tet­te miatt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.