Főoldal » Hírek » Durva ütéseket mért ellenfelére a fiatalkorú focista - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki egyik megyei másod­osz­tá­lyú mér­kő­zé­sen bán­tal­maz­ta a másik csa­pat játékosát.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2021 szep­tem­be­ré­ben a ven­dég­csa­pat­ban fut­bal­lo­zott a Kapos­mé­rő­ben ren­de­zett baj­no­ki meccsen.A mér­kő­zés vége felé a sér­tett becsú­szás­sal sze­rel­te a vád­lot­tat, aki erre szó nél­kül, ököl­lel, nagy erő­vel, több­ször meg­ütöt­te az ellen­fél arcát.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő továb­bi bán­tal­ma­zá­sát a játé­ko­sok aka­dá­lyoz­ták meg, ami­kor lefogták.

A vád­lott üté­sei követ­kez­té­ben a sér­tett 4-6 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mivel arc­üre­ge és járom­csont­ja is több helyen eltörött.

Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség ver­seny­rend­sze­ré­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szemben.