Főoldal » Hírek » Durván bántalmazott egy idős férfit, mert nem adott neki pálinkát - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki azért ütöt­te meg az idős sér­tet­tet, mert az a késői órák­ra hivat­koz­va nem adott el neki pálin­kát.

A vád sze­rint a férfi test­vé­ré­nél 2020. decem­ber 18-án, az esti órák­ban Körös­sza­kál­ban csa­lá­di ren­dez­vényt tar­tot­tak, ahol a vád­lott is jelen volt. 19 óra­kor a vád­lott az egyik roko­ná­val együtt elment az idős sér­tett­hez, aki­től házi főzé­sű pálin­kát vásá­rol­tak. Miu­tán a tár­sa­ság a meg­vá­sá­rolt sze­szes italt elfo­gyasz­tot­ta, 22 óra körü­li idő­ben a vád­lott és roko­na újra elment a sér­tett házá­hoz, hogy pálin­kát vegyenek.

A vád­lott becsen­ge­tett a házba, mire a sér­tett kinyi­tot­ta az abla­kot és közöl­te a vád­lot­tal, hogy a kései idő­pont­ra és a kijá­rá­si tila­lom­ra is figye­lem­mel már nem ad el pálin­kát. Emi­att a vád­lott és a sér­tett között vita ala­kult ki. A sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy távoz­zon. A fel­dü­hö­dött vád­lott ekkor újra nyom­ni kezd­te a kapu­csen­gőt, mire a sér­tett az udva­ron lévő kutyá­it elen­ged­te, táv­irá­nyí­tó­val kinyi­tot­ta a nagy­ka­put és ő is elin­dult az utca irányába.

Ez idő alatt a vád­lott­nál lévő pénz­ből egy 1000 forin­tos beesett a ház elő­kert­jé­be, ami­ért a vád­lott bemá­szott a kerí­té­sen, azon­ban az oda­ér­ke­ző sér­tett kér­dő­re vonta a fia­tal fér­fit, hogy mit keres az udva­rán. Ekkor az ittas és inge­rült vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a bal arc­fe­lén, aki ennek követ­kez­té­ben elesett és a fejét beütöt­te a beto­no­zott talajba.

Ezt ész­lel­ve a vád­lott a kerí­té­sen átmá­szott és elsza­ladt a helyszínről.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a fején több­szö­rös, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, ame­lyek közül kettő élet­ve­szé­lyes sérü­lés volt.

Figye­lem­mel a vád­lott és a sér­tett közöt­ti jelen­tős fizi­ká­lis különb­sé­gek­re, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és a sérült test­tá­jék­ra, a vád­lott előre látta azt, hogy maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket is szen­ved­het, ittas és fel­dúlt álla­po­ta miatt azon­ban ez iránt közöm­bös maradt.

A sér­tett és fele­sé­ge magán­lak­sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt kérte a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát, erre vonat­ko­zó­an magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.