Főoldal » Archív » Durván bántalmazott egy nőt a balmazújvárosi férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki Bal­maz­új­vá­ro­son az éjsza­kai órák­ban ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tett arcát és a fejét a ház falá­ba ütöt­te ami­ért rászólt, hogy az éjsza­ka köze­pén ne kia­bál­jon az utcán.

2019. augusz­tus 11-én haj­na­li 2:00 óra körül a sér­tett Bal­maz­új­vá­ro­son az egyik utcá­ban egy ház falá­nak támasz­kod­va ült, ami­kor is gya­lo­go­san arra haladt test­vé­ré­vel együtt a vád­lott, aki han­gos­ko­dott és kia­bált.

Ami­kor a két férfi a köze­lé­be ért, a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba a kia­bá­lást, mert az utcá­ban lakók alud­ni sze­ret­né­nek.

Ennek hal­la­tán a vád­lott fel­dü­hö­dött és trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te a nőt, majd oda­lé­pett hozzá és egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te az állát. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben eldőlt, ekkor a vád­lott meg­ra­gad­ta a haját és a sér­tett hom­lo­kát több­ször bever­te a lakó­ház falá­ba. A sér­tett ezután fel­állt és el akart mene­kül­ni a hely­szín­ről, azon­ban a vád­lott utána sza­ladt és tovább bán­tal­maz­ta.

A vád­lott kia­bá­lá­sát az utcá­ban lakók ész­lel­ték, majd kisza­lad­tak és a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek, miköz­ben test­vé­re igye­ke­zett meg­aka­dá­lyoz­ni azt, hogy a vád­lott tovább bán­tal­maz­za a nőt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán több helyen zúzó­dá­sos és repesz­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban tekin­tet­tel a sérült test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és kitar­tó jel­le­gé­re, a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes körű­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.