Főoldal » Archív » Durván bántalmazta, összekötözte a sértettet a bolti rabló

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, vala­mint súlyos testi sér­tés bün­tet­te miatt emelt vádat egy sió­fo­ki férfi ellen.

A vád­lott 2017. máju­sá­ban Sió­fok bel­vá­ro­sá­ban tar­tóz­ko­dott, ahol ész­re­vett egy üzlet előtt dohá­nyo­zó bolti alkal­ma­zot­tat és beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele.

Miu­tán meg­győ­ző­dött arról, hogy az üzlet­ben senki sem tar­tóz­ko­dik, követ­te, majd min­den előz­mény nél­kül ököl­lel körül­be­lül tíz­szer fejbe ütöt­te és a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, a pult­ról egy asz­ta­li lám­pát vett magá­hoz, amit a sér­tett fején szét­tört. A durva bán­tal­ma­zás elle­né­re a sér­tett nem adta át a pénzt. Ekkor a vád­lott egy papír­vá­gó ollót vett magá­hoz, és ölés­sel fenye­ge­tőz­ve köve­tel­te a bevé­telt, ami után a sér­tett össze­sen 211.000,- Ft-ot adott át.

 A vád­lott azért, hogy a súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tett a rend­őr­sé­get ne tudja érte­sí­te­ni, szi­ge­te­lő sza­lag­gal és egy elekt­ro­mos kábel­lel össze­kö­töz­te, majd távo­zott az üzlet­ből. A durva bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tett össze­kö­tö­zött vég­ta­gok­kal is érte­sí­te­ni tudta a rend­őr­sé­get, akik rövid­del a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után elfog­ták a vádlottat.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től való eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.