Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Durván bántalmazta szállásadóját a börtönből szabadult férfi – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal egy negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő azért verte meg isme­rő­sét, mert ő nem sze­ret­te volna, ha még egy éjsza­kát nála tölt el a vád­lott és élettársa.

A vád sze­rint a férfi 2023 ápri­li­sá­ban sza­ba­dult a bör­tön­ből, és már sza­ba­du­lá­sá­nak nap­ján fel­ke­res­te élet­tár­sá­val isme­rő­sü­ket azért, hogy ide­ig­le­ne­sen nála marad­has­sa­nak. A sér­tett ele­get tett a kérés­nek, így a vád­lott és párja az idő­sebb férfi kapos­vá­ri ott­ho­ná­ban éjsza­káz­tak. A vád­lott élet­tár­sá­val más­nap este is a sér­tett­nél tar­tóz­ko­dott, ami­kor mind­hár­man nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak el. Az este folya­mán a sér­tett igye­ke­zett távo­zás­ra bírni ven­dé­ge­it, ami­től azon­ban a férfi indu­la­tos lett és bán­tal­maz­ni kezd­te a nála jóval gyen­gébb fizi­ku­mú sértettet.

A férfi nagy erejű, fejre mért ököl­üté­sei követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, továb­bi veré­sét a ter­helt élet­tár­sa aka­dá­lyoz­ta meg. A sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba nem került, de ennek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszönhető.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A képen a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne látható.

a képen az elkövetés helyszíne látható