Főoldal » Hírek » Durván megfenyegette a falu polgármesterét egy helybéli lakos - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A har­min­cas éve­i­ben járó elkö­ve­tő­vel szem­ben bün­te­tő­el­já­rás indult, mely­nek során az ügyész­ség most vádat emelt az ille­té­kes járás­bí­ró­ság előtt.

A vád­irat sze­rint 2021. szep­tem­ber 30-án dél­után a vád­lott mobil­te­le­fo­non hívta fel az álta­la is lakott Heves megyei köz­ség pol­gár­mes­te­rét azzal, hogy a falu első embe­re sze­rez­ze vissza azo­kat az épí­tő­anya­go­kat, melye­ket koráb­ban isme­ret­len sze­mé­lyek ellop­tak a fel­újí­tás alatt álló lakó­há­zá­ból. A pol­gár­mes­ter mond­ta, hogy az eré­lyes fel­szó­lí­tás­nak nem tud ele­get tenni, mire a ter­helt indu­lat­ba jött, és közöl­te beszél­ge­tő­part­ne­ré­vel, hogy ha nem intéz­ke­dik a dol­gai vissza­szer­zé­se iránt, akkor „ az anyja, apja látja kárát”.

Mind­ez­zel intéz­ke­dés­re kíván­ta kény­sze­rí­te­ni a pol­gár­mes­tert, aki­ben a fenye­ge­tés komoly félel­met kel­tett, mivel tar­tott attól, hogy köze­li roko­na­it bán­tó­dás érheti.

A pol­gár­mes­ter a Bün­te­tő Tör­vény­könyv értel­mé­ben hiva­ta­los sze­mély­nek minősül.

A sér­tet­tet ért súlyos fenye­ge­tés azért is kelt­he­tett meg­üt­kö­zést az arról tudo­mást szer­zők köré­ben, mivel éppen a pol­gár­mes­ter volt az, aki a betö­rés­sel érin­tett, fel­újí­tás alatt álló ingat­lant biz­to­sí­tot­ta a vád­lott szá­má­ra akkor, ami­kor annak leégett a lakó­há­za. Ezt a nyo­mo­zás során a férfi is elis­mer­te, és cse­lek­mé­nyét meg­bán­va bocsá­na­tot kért a válasz­tott vezetőtől.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben – a nyo­mo­zás során tanú­sí­tott maga­tar­tá­sá­ra is figye­lem­mel – pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.