Főoldal » Hírek » Ébredő sértettet késeltek halálra - rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik­nek a cse­lek­mé­nye miatt a nő egyik lakó­tár­sa meghalt. 

A vád­irat sze­rint a cse­lek­mény ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tett­je a női elkö­ve­tő érdi házá­ban lakott szí­ves­sé­gi lakáshasználóként.

2020. augusz­tus 7-én a három elkö­ve­tő több más sze­méllyel közö­sen ita­lo­zott egy tár­sa­ság­ban. A női elkö­ve­tő és két férfi társa meg­egye­zett abban, hogy a sér­tet­tet így-vagy úgy, de kite­szik a ház­ból, mert a nő már nem akar­ta, hogy tovább ott lakjon.

A meg­egye­zés alap­ján a két férfi elkö­ve­tő, az éjsza­kai órák­ban meg­je­lent az érdi ház­nál, fel­men­tek a sér­tett szo­bá­já­hoz és levet­ték a felső ruhá­za­tu­kat, hogy az ne legyen véres. Bemen­tek a szo­bá­ba, ahol az egyéb­ként is súlyos fok­ban ittas álla­po­tú sér­tett éppen aludt. Mind­két elkö­ve­tő oda­lé­pett a sér­tett ágyá­hoz. Ezután egyi­kük ököl­lel, több­ször meg­ütöt­te a fejét és a hátát, miköz­ben a másik magá­hoz vett egy a szo­bá­ban talált, huszon­há­rom cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést.

 

Miu­tán az éppen magá­hoz térő sér­tett véde­kez­ni pró­bált a táma­dás ellen, a fel­vett kés­sel az elkö­ve­tő tizen­egy alka­lom­mal meg­szúr­ta. A sér­tett a hason, fejen és háton bevitt szú­rá­sok követ­kez­té­ben pár per­cen belül a hely­szí­nen meghalt.

A két férfi ezt köve­tő­en – véres fel­ső­test­tel – elme­ne­kült a helyszínről.

A cse­lek­mény kiter­ve­lé­sé­ben részt vett nő csak más­nap dél­után nézett be a sér­tett szo­bá­já­ba és azután érte­sí­tet­te a hatóságokat.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pár napon belül elfog­ta az elkövetőket. A Pest Megyei Főügyész­ség a két férfi elkö­ve­tő ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg a nő ellen súlyos testi sér­tés elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Az üggyel kap­cso­la­tos fotók­kal illuszt­rált rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bilincseles-18-oran-belul

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-kulonos-kegyetlenseggel?fbclid=IwAR0XNIi3uEOHP34Taw4dfHUmKS6F_ogL1NQKsP8YeLJrswMx1JbDc1aGOS8#1