Főoldal » Hírek » Ebtartástól eltiltást indítványoz a Nógrád Megyei Főügyészség a kutyáit kínzó nővel szemben - fotóval

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség az ebtar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben nyúj­tott be kere­se­tet a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szé­ken egy 25 éves Nóg­rád megyei nő ellen, aki mindkét kutyá­ját súlyo­san elhanyagolta.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség ez év augusz­tu­sá­ban állat­kín­zás miatt vádat emelt a nő ellen, aki 2020 decem­be­ré­ig bor­der col­lie jel­le­gű kutyái közül az egy éves anya­ku­tyát egy kis­mé­re­tű nyúl­ket­rec­ben, annak három hóna­pos köly­két pedig fedél nél­kül, a hul­la­dék­kal borí­tott udva­ron tar­tot­ta. Az ebe­ket nem oltat­ta, chip­pel való regiszt­rá­lá­su­kat elmu­lasz­tot­ta, élel­me­zé­sük­ről és ita­tá­suk­ról sem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en. Az álla­tok ennek követ­kez­té­ben leso­vá­nyod­tak, igen rossz álla­pot­ba kerültek.

A kutyá­kat egy állat­men­tő ala­pít­vány vette gon­do­zá­sá­ba, a Pász­tói Járás­bí­ró­ság pedig a vád­lot­tat állat­kín­zás miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A bün­te­tő­bí­ró­ság jog­erős íté­le­tét köve­tő­en a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a nő ellen, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az alpe­rest öt évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mert az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat súlyo­san meg­sér­tet­te, így alkal­mat­lan arra, hogy kutyát tartson.

Az ügy ezért pol­gá­ri jogi úton foly­ta­tó­dik, az ügy­ben fel­pe­res­ként a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség jár el a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék előtt.