Főoldal » Hírek » Ebtartástól eltiltást indítványoz a Nógrád Megyei Főügyészség

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a bíró­ság­ra az ebtar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben az ellen a 41 éves nő ellen, aki kutyá­já­ról nem gon­dos­ko­dott megfelelően.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2020 novem­be­ré­ben emelt vádat a nő ellen, aki úgy tar­tott egy 6-7 éves staf­fords­hi­re ter­ri­er keve­rék kutyát, hogy lánc­ra kötöt­te, és mivel nyak­örv nem volt rajta, a nya­kán a lánc a húsá­ba nőtt. Emel­lett a gazda az ebet nem oltat­ta, élel­me­zé­sé­ről és ita­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en, és mene­dé­ket nem biz­to­sí­tott számára.

A kutyát végül egy állat­men­tő ala­pít­vány vette magá­hoz, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság pedig a nőt állat­kín­zás miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát két év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A bün­te­tő­bí­ró­ság íté­le­tét köve­tő­en a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a nő ellen, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az alpe­rest 2 évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mert az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat súlyo­san meg­sér­tet­te, így alkal­mat­lan arra, hogy kutyát tartson.

Az ügy tehát pol­gá­ri jogi úton foly­ta­tó­dik, az ügy­ben fel­pe­res­ként az ügyész jár el a Balas­sa­gyar­ma­ti Törvényszéken.