Főoldal » Hírek » Ebtartástól eltiltást indítványoz az ügyészség - a Komárom - Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sát köve­tő­en a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez, amely­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tőt 5 évre tilt­sa el az ebtartástól.

Az ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján eljár­va a Tatai Járás­bí­ró­ság 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki azzal a fér­fi­val szem­ben, aki hét kutyát tar­tott, róluk azon­ban nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en, a tar­tá­si körül­mé­nyek az álla­tok pusz­tu­lá­sát is okoz­hat­ták volna. 

 

A vád­eme­lés ered­mé­nyes­sé­gé­ről https://ugyeszseg.hu/felfuggesztett-szabadsagvesztesre-iteltek-a-kutyakat-elhanyagolo-ferfit-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/  olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyészség. 

 

A tény­ál­lás sze­rint a férfi elkö­ve­tő a szo­mó­di prés­ház udva­rán 2021. feb­ru­ár 14-ét meg­elő­ző­en, több hóna­pon keresz­tül hét kutyát tar­tott elha­nya­golt álla­pot­ban, szűk élet­tér­be bezár­va, tör­me­lé­kek, sérü­lést okozó tár­gyak kör­nye­ze­té­ben. Az álla­tok tar­tá­sá­ra szol­gá­ló ólak nem véd­ték meg az ebe­ket a szél­ső­sé­ges kör­nye­ze­ti viszo­nyok­tól, nem volt lehe­tő­sé­gük meg­vé­de­ni magu­kat a szél, eső, hideg ellen. Az elkö­ve­tő nem gon­dos­ko­dott ele­gen­dő mennyi­sé­gű éle­lem­ről és ivó­víz­ről, a védő­ol­tá­sok­ról és a para­zi­ták elle­ni véde­ke­zés­ről. A férfi maga­tar­tá­sa mind a hét eb vonat­ko­zá­sá­ban alkal­mas volt mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás vagy pusz­tu­lás oko­zá­sá­ra, ezen felül négy kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést is okozott.