Főoldal » Hírek » Édesanyja halálát kívánta az ápolónő - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 41 éves nő ellen, aki meg­pró­bál­ta meg­öl­ni az édesanyját.

A vád sze­rint a nő közel húsz éve szak­kép­zett nővér­ként dol­go­zott a gyön­gyö­si kór­ház egyik osz­tá­lyán. A vád­lott pszi­chi­át­ri­ai beteg édes­any­ja 2021 augusz­tu­sá­ban beke­rült a kór­ház egy másik osz­tá­lyá­ra, majd közel két hónap múlva a vád­lott külön kéré­sé­re – egy utó­lag már nem tisz­táz­ha­tó egész­ség­ügyi prob­lé­má­ra hivat­koz­va – áthe­lyez­ték az intéz­mény­nek arra a rész­re, ahol ő is dolgozott.

A nő elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli édes­any­ját, ezért a kizá­ró­lag orvo­si uta­sí­tás­ra bead­ha­tó, külön zár­ha­tó szek­rény­ben tárolt mor­fint szer­zett meg arra hivat­ko­zás­sal, hogy a gyógy­szer­re egy másik beteg­nek van szüksége.

A vád­lott 2021 szep­tem­be­ré­ben, ami­kor ügye­le­tes­ként dol­go­zott, külön­bö­ző gyógy­szer­szár­ma­zé­kok keve­ré­ké­vel infú­zió útján bead­va meg­pró­bál­ta túl­ada­gol­ni beteg édes­any­ját azért, hogy a halá­lát okoz­za. Az anya a gyógyszer-túladagolás követ­kez­té­ben súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét kizá­ró­lag a gyors orvo­si beavat­ko­zás, és az azt köve­tő több­he­tes keze­lés men­tet­te meg.

A nő jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let­ben van, így várja bíró­ság elő­ké­szí­tő ülését. 

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a nő a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A vád­ha­tó­ság 8 év sza­bad­ság­vesz­tés, vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

 Az ügy­ben első­fo­kon az Egri Tör­vény­szék hoz döntést.