Főoldal » Archív » Édesanyját bántalmazta és szúrta meg egy férfi - vádat emeltek ellene

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség egy hat­van éves fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a tisza­új­vá­ro­si járás egyik tele­pü­lé­sén élő vád­lott és vele egy ház­tar­tás­ban lakó, nyolc­van éves édes­any­ja között a viszony évek óta meg­rom­lott. A férfi ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, és rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az idős sér­tet­tet. A vád­lot­tat koráb­ban kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt a bíró­ság is elítél­te, akkor fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kapott. A fér­fi­val szem­ben több­ször ren­del­tek el ide­ig­le­nes távol­tar­tást, amely­nek idő­tar­ta­ma alatt nem lép­he­tett volna be a közös házba.

A vád­lott 2017. júli­us ele­jén szin­tén távol­tar­tá­si hatá­ro­zat hatá­lya alatt állt, ennek elle­né­re erő­sen ittas álla­pot­ban haza­tért. Az udva­ron egy fotel­ban ült édes­any­ja, aki élet­ko­ra és beteg­sé­gei miatt moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott volt. A férfi ordít­va szi­dal­maz­ni kezd­te, majd egy sep­rű­nyél­lel leg­alább tíz-tizenöt alka­lom­mal fejbe vágta. A vád­lott olyan erő­vel bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy a sep­rű­nyél eltört.

Az idős nő segély­ki­ál­tá­sát és a bán­tal­ma­zást a szom­szé­dok is hal­lot­ták és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A vád­lott kezé­be vett egy tizen­hét cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést és azzal nya­kon szúr­ta az édes­any­ját. Ezután a szom­szé­dok­nak oda­ki­ál­tot­ta, hogy „elvág­tam a nya­kát”, majd bement a házba.

A sér­tet­tet men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta kór­ház­ba, de a gon­dos orvo­si ellá­tás elle­né­re pár hét múlva bele­halt sérü­lé­se­i­be. A bán­tal­ma­zás és a sérü­lé­sek elszen­ve­dé­se az átla­gost meg­ha­la­dó fizi­kai fáj­dal­mat és lelki gyöt­rel­met jelentett.

A vád­lot­tat a hely­szí­nen őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lás kitűzését.