Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Édesanyját verte és szurkálta halálra – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a közép­ko­rú nővel szem­ben, aki az idős édes­any­ját kegyet­le­nül bán­tal­maz­ta, majd halál­ra szurkálta. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 50-es évei ele­jén járó nő 2023. júni­us 1-jén, dél­előtt, elment édes­any­ja nyír­egy­há­zi lakó­há­zá­hoz, majd őt isme­ret­len okból csak­nem egy órán keresz­tül bán­tal­maz­ta. A vád­lott a 80 éves asszonyt kéz­zel ütöt­te, láb­bal rug­dos­ta, majd egy  hegyes esz­köz­zel több­ször nya­kon és fejen szúr­ta, aki a hely­szí­nen meghalt.

A sér­tett halá­la olyan fáj­da­lom­mal és szen­ve­dés­sel járt, amely a halál bekö­vet­kez­té­vel szük­ség­sze­rű­en együtt járó testi és lelki szen­ve­dést jelen­tő­sen meg­ha­lad­ta. A főügyész­ség ezért a nőt külö­nös kegyet­len­ség­gel, bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Tet­té­ért élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel lehes­sen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátani.

A rend­őr­sé­gi fotó­kon a sér­tett lakó­in­gat­la­na látható.