Főoldal » Hírek » Édesapját bántalmazta a sörözőben - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki azért verte meg apját, mert gya­log kel­lett haza­men­nie a szom­széd falu­ból.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2021 novem­be­ré­ben az apjá­val, és két másik fér­fi­val a szom­szé­dos tele­pü­lés­re tar­tott, mivel a sér­tett egy mun­kát sze­re­tett volna fel­mér­ni. A tár­sa­ság a falu­ba gép­ko­csi­val érke­zett, azon­ban a férfi előbb vissza akart indul­ni, mint ahogy apja vég­zett volna, ezért gya­lo­go­san elin­dult haza­fe­lé.

A sér­tett dolga végez­té­vel úgy tért vissza lakó­he­lyé­re, hogy fiát útköz­ben nem keres­te, vala­mint autó­juk­ba se vet­ték fel. A vád­lott a gya­log­lás végén elő­ször a falu­si sörö­ző­be ment, ahol ész­re­vet­te az ekko­ra már a kert­he­lyi­ség­ben ülő apját. A férfi annyi­ra dühös lett attól, hogy apja haza­fe­lé meg sem pró­bál­ta fel­ven­ni, hogy egy­ből a sér­tett­re támadt, lerán­tot­ta a szék­ről, majd fél per­cen keresz­tül több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló, bor­da­tö­rés­sel járó sérü­lé­se kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a tet­tét meg­bá­nó, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, mely­nek kere­té­ben külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként arra indít­vá­nyoz­ta köte­lez­ni a vád­lot­tat, hogy a sér­tet­től tart­sa távol magát.