Főoldal » Hírek » Edzőterem öltözőszekrényeiből lopott egy nő Budapesten – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves nővel szem­ben, aki tavaly télen, egy zug­lói edző­te­rem­ben napi­je­gyet vál­tott, majd az öltö­ző­he­lyi­ség­ben egy csa­var­hú­zó­val két szek­rényt is fel­tört, ame­lyek­ből kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el. 

A vád­irat sze­rint a nő 2022. decem­ber 13-án dél­előtt bement egy XIV. kerü­le­ti edző­te­rem­be, ahol elő­ször a pult­nál jegyet vál­tott, majd meg­ke­res­te az öltö­ző­he­lyi­sé­get. A nő az öltö­ző­ben elő­vet­te a magá­val vitt csa­var­hú­zót, ami­vel fel­fe­szí­tet­te az egyik - elekt­ro­mos mág­nes­zár­ral lezárt - öltö­ző­szek­rényt, amely­ből 80.000 Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el. Ezt köve­tő­en a vád­lott egy másik öltö­ző­szek­rény ajta­ját is fel­fe­szí­tet­te, ahon­nan pedig 60.000 Ft kész­pénzt lopott.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 45 éves nőt 2 rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a nő bemegy az edző­te­rem­be, a pult­nál jegyet vált, majd elin­dul az öltö­zők felé.