Főoldal » Archív » Edzőteremben árulta a doppingellenes listán szereplő teljesítményfokozókat

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a kapos­vá­ri fér­fit, aki edző­te­rem­ben árult til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket.

A vád­lott 2016 feb­ru­ár­ja és 2017 máju­sa között össze­sen 330.500,- Ft érték­ben két isme­rő­sé­nek adott el egy kapos­vá­ri edző­te­rem­ben több­ször is, keres­ke­del­mi for­ga­lom­ba nem hoz­ha­tó, a sport­be­li dop­ping elle­ni nem­zet­kö­zi egyez­mény­ben til­tott szer­ként sze­rep­lő, töb­bek között tesz­tosz­te­ront és sztanazolt, köz­is­mert nevü­kön ana­bo­li­kus szte­ro­i­do­kat tar­tal­ma­zó sze­re­ket.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, és 330.500,- Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást indítványozott.