Főoldal » Hírek » Edzőteremben fenyegették a szabadnapos rendőrt – rendőrségi videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás­sal vádol­ja azt a két fér­fit, akik egy pécsi edző­te­rem­ben kötöt­tek bele a rend­őr sértettbe. 

A vád sze­rint az idő­sebb vádlott2023. már­ci­us 6-án kora dél­után a másik vád­lot­tal együtt edzett egy pécsi edző­te­rem­ben. Az idő­sebb férfi fel­fi­gyelt a rend­őr­ként dol­go­zó sér­tett­re és meg­kér­dez­te tár­sát, hogy hon­nan isme­rik őt. A sér­tett férfi ezt hall­va ráné­zett az idő­sebb vád­lott­ra, aki ismét meg­kér­dez­te, ekkor már a sér­tet­től, hogy hon­nan isme­rik egy­mást. A sér­tett erre azt felel­te, hogy biz­to­san együtt dolgoztak.

Az idő­sebb vád­lott kér­de­zős­kö­dött az edző­te­rem­ben és meg­tud­ta, hogy a sér­tett rendőr.

A vád­lot­tak ezután elsé­tál­tak a sér­tett mel­lett, köz­ben az idő­sebb vád­lott keze­it ököl­be szo­rít­va szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet. Ami­kor a sér­tett ezt szá­mon kérte, tovább szi­dal­maz­ta őt, fel­em­le­get­ve azt, hogy a sér­tett rend­őr, majd meg­fe­nye­get­te azzal, hogy meg­ve­rik. A fenye­ge­tő­zés­be a fia­ta­labb vád­lott is bekap­cso­ló­dott, mind­ket­ten fel­szó­lí­tot­ták a sér­tett fér­fit, hogy men­je­nek ki az edző­te­rem­ből és „játsszák le”.

Az idő­sebb vád­lot­tat az edző­te­rem üze­mel­te­tő­je ekkor kive­zet­te az edző­te­rem­ből, miköz­ben a férfi tovább szit­ko­zó­dott. Az edző­te­rem előtt állva mind­két vád­lott meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy meg fog­ják várni és el fog­ják kapni.

A vád­lot­tak és négy tár­suk más­nap ismét fel­ke­res­ték az edző­ter­met, ekkor már kife­je­zet­ten a sér­tet­tet keres­ték, aki akkor nem tar­tóz­ko­dott ott.

A vád­lot­ta­kat zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Pécsi Járá­si Ügyész­ség. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat vide­ó­ja a cse­lek­mény­ről itt tekint­he­tő meg: 

https://www.facebook.com/100089346198222/videos/988327975482140/