Főoldal » Hírek » Edzőtermekből lopott - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott főleg buda­pes­ti edző­ter­mek öltö­ző­szek­ré­nye­it törte fel azért, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­zen meg.

A vád­irat sze­rint a 28 éves férfi 2019 szeptembere-novembere között három buda­pes­ti edző­te­rem­ben, vala­mint egy Pest megyei ter­mál­für­dő­ben is öltö­ző­szek­ré­nye­ket tört fel, és onnan érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

Az egyik eset­ben a vád­lott a szek­rény­ből a sér­tett mobil­te­le­fon­ja­i­nak, tab­let­jé­nek, és egyéb érté­ke­i­nek eltu­laj­do­ní­tá­sa mel­lett a sér­tett bank­kár­tyá­ját (PIN kód­dal együtt), lakás­kul­csát, és a sze­mé­lyes okmá­nyok között a lak­cím­kár­tyá­ját is magá­val vitte, amely­ről tudo­mást szer­zett a sér­tett lakó­he­lyé­nek címéről.

A vád­lott az így meg­szer­zett bank­kár­tyá­val 500.000 forint kész­pénzt vett fel, a lakás­kulccsal pedig még aznap este a sér­tett ott­ho­ná­ba is beha­tolt azért, hogy továb­bi érté­ke­ket sze­rez­zen meg. A lakás­ból 40.000 forint kész­pénzt vitt el.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye­i­vel (5 sér­tet­től) össze­sen több mint 1.300.000 forin­tot zsákmányolt.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit 5 rend­be­li üzlet­sze­rű lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel (bank­kár­tyás kész­pénz­fel­vé­tel) vádolja.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, vala­mint indít­ványt tett arra, is, hogy a bíró­ság ren­del­je el egy koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 10 hónap bör­tön­bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is.

Az egyik edző­ter­mi jegy­vá­sár­lá­sá­ról készült fel­vé­telt az üzlet kame­rá­ja rögzítette.