Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Égő szemét közeléből kellett menteni a kikötött kutyát - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 55 éves fér­fi­val szem­ben, aki kutyá­ját egy pét­für­dői tel­ken, az idő­já­rá­si ártal­mak­nak kité­ve, állan­dó jel­leg­gel rövid póráz­ra kötve, egy sze­mét­ha­lom köze­lé­ben tar­tot­ta, amely 2016 ápri­li­sá­ban meggyulladt. 

A vád­irat sze­rint a férfi mint­egy két héten keresz­tül egy sze­mét­ku­pac köze­lé­ben, fához rög­zí­tett 3 méte­res lán­con tar­tot­ta kutyá­ját, amely így az idő­já­rás min­den ártal­má­nak ki volt szolgáltatva.

A fel­hal­mo­zott sze­mét 2016. ápri­lis köze­pén, egy 20 m²-es terü­le­ten meg­gyul­ladt, az állat nya­kán lakat­tal és csa­var­ral rög­zí­tett lán­cot pedig a vád­lott a tűz ész­le­lé­sét köve­tő­en nem tudta kiol­da­ni. A kutyát végül a tűz­ol­tók sza­ba­dí­tot­ták ki úgy, hogy a lán­cot erő­vá­gó­val elvágták.

A lánc olyan szo­ro­san volt az álla­ton, hogy a nya­kán mint­egy 10 cm-es nyílt sebet oko­zott. A seb a kutya kisza­ba­dí­tá­sa­kor már gyul­ladt volt, az állat pedig belázasodott.

A vád­lott azon túl, hogy a kutyát állan­dó jel­leg­gel meg­köt­ve tar­tot­ta, s ezzel meg­szeg­te a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok­ra vonat­ko­zó sza­bályt, misze­rint „ebet tar­tó­san kiköt­ve tar­ta­ni tilos”, az állat­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott azzal, hogy a kutya a test­tö­me­gé­nek mint­egy tíz szá­za­lé­kát kite­vő, a nya­ká­ba mélyen bevá­gó fém kolon­cot cipelt.

Veszp­rém, 2016. októ­ber 12. napján

Dr. Orbán György cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész távol­lé­té­ben

Dr. Sáro­si Dóra

főügyész­he­lyet­tes

2016. 10. 12. Veszprém