Főoldal » Archív » Egy 15 éves gyermeket támadott meg ezúttal a notórius rabló

Mind­össze két napon belül emelt vádat a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a füzes­abo­nyi vas­út­ál­lo­más alul­já­ró­já­ban kira­bolt egy kiskorút.

A 30 éves, ózdi ille­té­kes­sé­gű vád­lot­tat koráb­ban - töb­bek között rab­lás miatt - több eset­ben is sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték. Leg­utób­bi bün­te­té­sé­ből tavaly ősszel sza­ba­dult, de idén janu­ár­ban már újabb súlyos, ese­té­ben akár 12 év fegy­ház­zal is bün­tet­he­tő erő­sza­kos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A vád­lott 2018. janu­ár 23-án kora dél­után a füzes­abo­nyi MÁV állo­má­son kívánt átszáll­ni egy úti­cél­ja felé tartó sze­mély­vo­nat­ra, de nem volt elég pénze, hogy jegyet vált­son rá. Ezért az állo­más­épü­let mel­lett, a sínek alatt átve­ze­tő alul­já­ró­ba ment azzal a cél­lal, hogy ott pénzt sze­rez­zen vala­ki­től. A for­gal­mas, de fél­ho­má­lyos helyen fel­fi­gyelt egy 15 éves fiúra, aki fal­hoz támasz­tott kerék­pár­ja mel­lett mit sem sejt­ve vára­ko­zott. A férfi oda­ment hozzá, és bemu­tat­ko­zás helyett közöl­te vele, hogy ő most jött a bör­tön­ből, majd öklét az arca elé emel­ve meg­kér­dez­te tőle, hogy ki tudná-e segí­te­ni 250 forint­tal. A sér­tett erre azt felel­te, hogy nincs nála pénz, ám a vád­lott - aki nem hitt neki - azzal fenye­get­te, hogy „leráz­za”, és ha pénzt talál nála, eltö­ri az orrát. A meg­fé­lem­lí­tett fiú ekkor átnyúj­tott neki egy 1000 forin­tos bankjegyet.

Sze­ren­csé­re éppen mel­let­tük bicik­li­zett el egy asszony, aki a tör­tén­te­ket látva meg­állt, és szá­mon kérte a vád­lot­tat, majd kivet­te a kezé­ből a pénzt, amit vissza­adott a fiú­nak. Miköz­ben meg­men­tő­je eltá­vo­zott, a sér­tett is mene­kül­ni kez­dett a hely­szín­ről, de a hop­pon maradt rabló kia­bál­va üldö­ző­be vette. Gya­log azon­ban nem tudta utol­ér­ni, mivel a fiú fel­pat­tant a kerék­pár­já­ra és elhaj­tott a köze­li bolt­ba, ahol végül mene­dék­re lelt.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség – mint külö­nös és több­szö­rös vissza­esőt – rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után rövid időn belül elfo­gott és őri­zet­be vett elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség a soron kívül benyúj­tott vád­ira­tá­ban indít­ványt tett a ter­helt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is, ami­nek a bíró­ság helyt adott, így a vád alá helye­zett rabló jelen­leg már a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben várja a tárgyalást.