Főoldal » Hírek » Egy 1999-es emberölési ügy másik gyanúsítottjának letartóztatását indítványozza a Fővárosi Főügyészség

A 22 évvel ezelőt­ti ket­tős ember­ölés vég­re­haj­tá­sá­val gya­nú­sí­tott szlo­vák fér­fit Német­or­szág­ban fog­ták el, ahon­nan Magyar­or­szág­ra hoz­ták. A Fővá­ro­si Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­si indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró a mai napon tart ülést. 

Az ügy­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Élet­vé­del­mi és Cél­kö­rö­zé­si Főosz­tá­lya foly­tat nyo­mo­zást előre kiter­vel­ten, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott ese­té­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás­ra lát ala­pot, ezért erre tett indítványt.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, a gya­nú­sí­tott Német­or­szág­ban élő szlo­vák állam­pol­gár, akit Magyar­or­szág­hoz csak a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény köti. Alap­pal lehet követ­kez­tet­ni arra, hogy a jelen­lé­te az eljá­rás­ban csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biztosítható.

A nyo­mo­zás­ban még szá­mos körül­ményt kell tisz­táz­ni, és meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy a gya­nú­sí­tott az ered­mé­nyes bizo­nyí­tást befo­lyá­sol­ná, veszélyeztetné.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az ügy­ben az elfo­gás­sal kap­cso­lat­ban kiadott rend­őr­sé­gi és az ügyre vonat­ko­zó koráb­bi ügyész­sé­gi  köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mintegy-23-ev-utan-kattant-a-bilincs

https://ugyeszseg.hu/eredmenyesen-inditvanyozott-letartoztatast-az-1999-es-kettos-emberoles-ugyeben-a-fovarosi-fougyeszseg/